Aktualności

NOWY Harmonogram dowozu i odwozu uczniów  - obowiązuje od 10 listopada 2020 r.

Z uwagi na zmiany w organizacji pracy szkoły od 10 listopada br. będzie obowiązywał jeden kurs autobusu szkolnego.

DOWÓZ UCZNIÓW

Gustorzyn - 6.45, Wieniec Sadowa 6.50 , Wieniec Zalesie I 6.55,  Wieniec Zalesie II 7.00 Wieniec Zdrój 7.05, Machnacz I 7.10 , Słone 7.15

ODWÓZ UCZNIÓW po 6 godzinie lekcyjnej:

Słone 13.50, Machnacz I 14.00, Machnacz II 14.05 , Wieniec Zdrój 14.10, Wieniec Zalesie 14.15,  Wieniec Sadowa 14.25, Gustorzyn 14.30


NOWY Harmonogram dowozu i odwozu uczniów  - obowiązuje od 2 listopada 2020 r.

DOWÓZ UCZNIÓW

I grupa: Gustorzyn - 6.45, Wieniec Sadowa 6.50 , Wieniec Zalesie I 7.00,  Wieniec Zdrój 7.05, Machnacz I 7.10

II grupa: Lipiny 7.20, Wieniec Sadowa 7.25 , Wieniec 7.30, Wieniec Zalesie I 7.35, Wieniec Zalesie II 7.40, Wieniec Zdrój 7.45, Machnacz I 7.50, Machnacz II 7.55 Słone 8.00

ODWÓZ UCZNIÓW

I grupa: po 6 godzinie lekcyjnej: Słone 13.50, Machnacz I 14.00, Machnacz II 14.05 , Wieniec Zdrój 14.10, Wieniec Zalesie 14.15, Lipiny 14.20, Wieniec Sadowa 14.25, Gustorzyn 14.30

II grupa: po 8 godzinie lekcyjnej: Słone 15.40, Machnacz II 15.50, Machnacz I 15.55, Wieniec Zdrój 16.00, Wieniec Zalesie II 16.05, Wieniec Zalesie 16.10 Wieniec 16.15, Wieniec Sadowa 16.20


Informacja o funkcjonowaniu szkoły od 26 października 2020 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020. poz.1870) od 24 października 2020 r. zostają wprowadzone zmiany w organizacji pracy szkół.

Oddziały przedszkolne oraz klasy I - III

Organizacja pracy dla uczniów klas I - III pozostaje bez zmian. Uczniowie uczą się stacjonarnie, z zachowaniem obowiązujących w szkole procedur bezpieczeństwa i zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego. Szkolna stołówka i świetlica funkcjonują bez zmian. Kursy autobusu szkolnego pozostają bez zmian.

Klasy IV-VIII

Do 8 listopada zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV - VIII. Nauka będzie odbywała się zgodnie ze szkolnymi zasadami zdalnego nauczania zamieszczonymi na stronie szkoły.

ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA
obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu

Uczniowie przez e-dziennik Librus otrzymają od wychowawców login i jednorazowe hasło do konta Google G-Suite wraz z instrukcją logowania, w celu zmiany hasła na własne. Uczniowie otrzymują tym samym dostęp do aplikacji Google Meet, z pomocą której będą uczestniczyli w lekcjach online. Zaplanowane lekcje online będą widoczne dla uczniów i rodziców w e-dzienniku Librus w widoku Terminarza - lekcje online zostały oznaczone ikoną kamery. Wystarczy kliknąć w link “Dołącz”. Informacja o lekcji online przekazywana jest także do aplikacji mobilnej Librus. Powiadomienia o nowym spotkaniu wysyłane są automatycznie.

Uczniom, którzy mają trudności sprzętowe, szkoła może użyczyć sprzęt. W poniedziałek będziemy kontaktować się z rodzicami, którzy zgłosili do wychowawców takie zapotrzebowanie. Uczniowie, którzy z uwagi na warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, mogą korzystać z zasobów dostępnych w szkole (należy taką potrzebę zgłosić wychowawcy, wtedy określone zostaną zasady).

Wszyscy pracownicy szkoły pozostają do Państwa dyspozycji. Preferowaną formą kontaktu jest dziennik elektroniczny.

Zajęcia organizowane na terenie szkoły przez podmioty zewnętrzne odbywają się na zasadach ustalonych przez organizatora.

Przypominamy, że dzieciom do 16 roku życia nie wolno samodzielnie się przemieszczać w godzinach 8.00 – 16.00.

Życzę wszystkim zdrowia, wytrwałości i cierpliwości, mam nadzieję, że w tym trudnym czasie wspólnie podołamy zadaniom, które przed nami stoją i postaramy się aby edukacja dzieci przyniosła dobre efekty.

Z wyrazami szacunku,
Dyrektor Szkoły


INFORMACJA

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną na naszym terenie, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu wprowadza od 23 paździenika do 26 paździrnika 2020 roku nauczanie w formie mieszanej (hybrydowej) tj. stacjonarnie oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Decyzja o zawieszeniu zajęć i przejściu na tryb nauki zdalnej dotyczny tylko uczniów z klasy VIII. Pozostałe klasy będą realizowały kształcenie stacjonarne z uwzględnieniem wytycznych sanitarno-epidemiologicznych.


INFORMACJA

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną występującą na naszym obszarze (strefa czerwona) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wieńcu odowłuje zaplanowane na 22.10.2020 roku konsultacje z rodzicami na terenie szkoły. Kolejny termin spotkania z rodzicami to 19 listopada 2020 r. godz. 16.30.


Harmonogram dyżurów i spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

9-10.09.2020 godz. 16.30 - spotkanie z rodzicami

22.10.2020. godz. 16.30 - konsultacje z nauczycielami - ODWOŁANE

19.11.2020 godz. 16.30 - spotkanie z rodzicami

17.12.2020 godz. 16.30 - zmiana  16-17.12.2020 godz. 16.30 - konsultacje online

28.01.2021 godz. 16.30 - spotkanie z rodzicami (podsumowanie nauki w pierwszym półroczu)

25.03.2021 godz. 16.30 - konsultacje z rodzicami

29.04.2021 godz. 16.30 - spotkanie z rodzicamii


INFORMACJA - DODATKOWE OGRANICZENIA

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną występującą na obszarze powiatu włocławskiego – rejon został zakwalifikowany do „obszaru czerwonego” Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu wprowadza dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy.

Zarządzenie nr 8/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wieńcu z dnia 19 października 2020 r. w sprawie: wprowadzenia dodatkowych  obowiązków  i ograniczeń w funkcjonowaniu   Szkoły    Podstawowej    im.   Kornela   Makuszyńskiego  w Wieńcu, w związku z objęciem powiatu włocławskiego czerwoną strefą.


Informacja

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną na naszym terenie, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu wprowadza od 19 paździenika do 22 paździrnika 2020 roku nauczanie w formie mieszanej (hybrydowej) tj. stacjonarnie oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Decyzja o zawieszeniu zajęć i przejściu na tryb nauki zdalnej dotyczny uczniów z dwóch oddziałów: klasy VII i VIII. Pozostałe klasy będą realizowały kształcenie stacjonarne z uwzględnieniem wytycznych sanitarno-epidemiologicznych.

ZARZĄDZENIE NR 7/2020/2021 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W WIEŃCU z dnia 19 października 2020 r. w sprawie: czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu i wprowadzenia nauczania mieszanego (hybrydowego).


Nowe godziny dzwonków w naszej szkole


Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych - linki dla uczniów

Poniżej znajdują się linki do ankiety umożliwiającej przeprowadzenie diagnozy wśród uczniów naszej szkoły w ramach działań podejmowanych przez pełnomocnika ds. przeciwdziałania uzależnieniom, polityki społecznej i pożytku publicznego w Brześciu Kujawskim. Rzeczą bardzo ważną jest, aby na zakończenie każdy z uczestników wcisnął przycisk WYŚLIJ. Po kliknięciu w link niezbędne będzie podanie hasła dostępu, które poda nauczyciel. Ankieta jest całkowicie anonimowa, uczniowie nie będą podawali żadnych danych wrażliwych.

Ankieta dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej

http://badania.corigo.pl/ankieta/554404/brzesc-kujawski-2020-ankieta-dla-uczniow-klas-4-6-diagnoza-podstawowa.html

Ankieta dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej

http://badania.corigo.pl/ankieta/554406/brzesc-kujawski-2020-ankieta-dla-uczniow-klas-7-8-diagnoza-podstawowa.html

Po wypełnieniu ankiety należy wcisnąć przycisk WYŚLIJ

Ostateczny termin wypełnieni ankiety: 12 października 2020 r.


Przebieg realizacji X Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia

2 października 2020 będziemy obchodzili w naszej szkole X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, jest to międzynarodowa akcja, utrwalenie tabliczki mnożenia. W tym dniu ludzie z całego świata uświadamiają innym iż znajomość tabliczki mnożenia jest niezbędna w życiu codziennym, udowadniają, że można uczyć się jej z przyjemnością, a jej znajomość owocuje.W naszej szkole zostaną przeprowadzone egzaminy przez Komisje Egzaminacyjną w skład, której będą wchodziły pani Anna Waloszek i Anna Laskowska. Do egzaminu z tabliczki mnożenia przystępują chętni uczniowie. Egzamin odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: w pierwszej kategorii uczniowie klasy III – IV i w drugiej kategorii klasy V-VIII – rozwiązując przykłady tabliczki mnożenia w formie pisemnej . Poprawnie rozwiązane zadania będą nagrodzone Tytułem Eksperta Tabliczki Mnożenia.


Additional information