Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu podaje do wiadomości rodzicom, prawnym opiekunom, pracownikom szkoły, interesantom – dane Inspektora Ochrony Danych naszej szkoły.

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Wieńcu ul. Szkolna 1, 87-880 Brześć Kujawski reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wieńcu,

tel. 54 252-68-93,  e-mail JLIB_HTML_CLOAKING

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Ireneusz Smoliński,

dane kontaktowe: Al. Wł. Łokietka 1A, p. 1, tel. 54 2345178, fax: 54 2316324 e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

- w celu rekrutacji do szkoły/oddziału przedszkola;

- wypełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia29 sierpnia 2014r w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.)

- gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;

- na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;.

5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

6. Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

7. Dane będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego.