Zasady dla nauczyciela - nauczanie zdalne

W związku Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493). nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu organizują nauczanie zdalne według poniższych zasad.


1. Podstawowy kontakt Nauczyciel – Uczeń – Rodzic odbywa się poprzez e-dziennik, na którym pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany ustalonych form pracy zdalnej.

2. Nauczyciel w nauczaniu zdalnym ma prawo korzystać z innych źródeł, m.in.

 • e-mail
 • dyski wirtualne Google Drive
 • telekonferencje i komunikatory – ZOOM, Skype, Messenger
 • materiały udostępnione na platformie edukacyjnej epodreczniki.pl
 • materiały udostępniane przez CKE
 • materiały prezentowane przez TVP i Polskie Radio
 • narzędzia do sprawdzania wiedzy (edPuzzle, Formularze Googlle, Kahoot)

3. Nauczyciel organizauje zdlane naucznie z uwzględnieniem zasad bezpieczenigo i higiecznicnego korzytania przez uczniow z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.

4. Nauczyciel korzysta z bezpłatnych aplikacji. Zaproponowane zadania nie mogą powodować konieczności zakupu dodatkowych materiałów, środków dydaktycznych itp.

5. Nauczyciel umieszcza materiały edukacyjne zgodnie z planem lekcji.

6. Nauczciel odnotowuje frekwencję ucznia (kategoria - nauka zdalna "NZ") w na podstawie:

 • listy odebranych wiadmości poprzez e-dziennik lub
 • podejmowanych przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających udział z zdalnym nauczaniu.

7. Nauczyciel dokumentuje przebieg nauczania na dotychczasowych zasadach (e-dziennik, dzienniki papierowe) oraz:

 • opracowuje plan pracy zawierający zakres treści nauczania w poszczególnych oddziałach/klasach uwzględniający realizację zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
 • przygotowuje sprawozdanie z planu pracy z uwzględnieniem realizacji zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

8. Treści nauczania do zrealizwania w poszczególnych klasach uwzgędniają:

 • równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
 • zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
 • możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
 • łączenie przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia (np.: praca online, praca pisemna, praca z podręcznikiem itp.)
 • ograniczeniach wynikających ze specyfiki zajęć (wychowanie fizyczne, plastyka, technika, muzyka)

9. Nauczyciel określa w jakich godzinach i jakiej formie jest dostępny dla swoich uczniów w ramach konsultacji.

Na podstawie § 1 pkt. 9 rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, każdy uczeń lub rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia (zdlane nauczanie)

TERMIN:

 • codziennie (pon.-pt.) w godzinach zgodnych ze szkolnym planem zajęc dla poszczegolnych klas (oddziały przedszkolne 8.00-13.00)
 • codziennie (pon.-pt.) w godz. 16.00-17.00 podczas dodatkowych konsultacji dla dzieci i rodziców z oddziałów przedszkolnych i klas I-III
 • codziennie (pon.-pt.) w godz. 17.00-18.00 podczas dodatkowych konsultacji dla uczniów i rodziców z klas IV-VIII

FORMA:

 • poprzez dziennik elektroniczny Librus
 • poprzez aplikację Messenger (FB)

10. Praca on-line uczeń – nauczyciel jest możliwa po wspólnym uzgodnieniu terminu i godziny oraz formy kontaktu.

11. Nauczyciel jest zobowiązany do modyfikacji programu naucznia i PZO (formy i metody sprawdzania wiedzy) w zakresie pozwalającym na prowadzenie zdalnego naucznia.

12. W przypadku dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - nauczyciele wspomagający oraz nauczciele specjaliści (zajęcia w ramach WWR i PPP):

 • informują rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu
 • kontaktują się z rodzicami w rozsądnych odstępach czasowych, przedstawiając propozycje projektów do przeprowadzenia w domu. Powinny one zawierać jak największą liczbę czynności praktycznych oraz ograniczoną do minimum liczbę czynności opartych na wypełnianiu kart pracy. W takiej formie nauczania należy wziąć pod uwagę higienę pracy, ograniczoną dyspozycyjność rodziców i przede wszystkim naturalne potrzeby dziecka.
 • wspieranie rodziców w organizacji kształcenia poprzez przygotowywanie i przekazywanie rodzicom uczniów zadań z instrukcją wykonania oraz  materiałów oraz kontakt z uczniami, jeżeli jest to możliwe.

13. Wychowawa, pedagog, psycholog organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną.