Aktualności

Nasza Szkoła wśród 11 beneficjentów nowego programu grantowego “Bądź zdrów” Fundacji "ANWIL DLA WŁOCŁAWKA"

Podjęta przez szkołę inicjatywa społeczna w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia uzyskała wsparcie Fundacji “ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” w postaci grantu na kwotę 12 316,74 zł.

W  ramach projektu “Zdrowie w mojej głowie”, którego autorem i koordynatorem jest wicedyrektor szkoły Anna Wojtczak, doposażona zostanie szkolna sala terapeutyczna oraz zostaną zorganizowane grupowe zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów klas I-VIII w formie warsztatów połączone z seansami w sali doświadczania świata. Ponadto odbędzie się konferencja dla rodziców “Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży” oraz szkolna kampania na temat zdrowia psychicznego.

Na podstawie obserwacji i wywiadów dotyczących kondycji zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży zauważamy, iż dzieci coraz częściej odczuwają objawy złego stanu zdrowia psychicznego. Obecnie są szczególnie narażone na ryzyko zaburzeń depresyjnych i lękowych związanych ze pandemią.

Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne (APA) szacuje, iż negatywny wpływ SARS-CoV-2 na sferę psychiki będzie widoczny u blisko 50% populacji [APA, 2020]. Objawy te mogą pojawiać się nawet po kilku miesiącach od zniesienia najbardziej rygorystycznych ograniczeń [Razai i wsp., 2020]. Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych po zakończeniu trwającej w 2009 roku epidemii grypy A (H1N1), wskazywały na czterokrotnie wyższe ryzyko wystąpienia objawów stresu pourazowego u dzieci poddanych kwarantannie, w porównaniu do ich rówieśników nie przechodzących kwarantanny [Sprang i Silman, 2013]. *

Dlatego w obecnej sytuacji epidemiologicznej ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży powinna zajmować priorytetową pozycję wśród działań podejmowanych przez szkołę.

Realizacja projektu “Zdrowie w mojej głowie” wpisuje się w podejmowane przez szkołę działania na rzecz profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w dobie epidemii, przybierając jednocześnie bardziej zorganizowaną, długofalową i zaplanowaną formę.

Celem projektu “Zdrowie w mojej głowie” jest budowanie i ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży a w szczególności złagodzenie objawów stresu oddziałującego na dzieci i młodzież w czasie epidemii, poznanie technik skutecznej relaksacji, edukacja rodziców w zakresie profilaktyki zaburzeń emocjonalnych i psychicznych u dzieci i młodzieży oraz traktowanie obszaru zdrowia psychicznego jako ważnej składowej zdrowia i zdrowego stylu życia.

Informacje dotyczące rekrutacji do projektu będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym na początku nowego roku.

Dziękujemy serdecznie Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” za finansowe wsparcie naszego pomysłu, okazaną pomoc i życzliwość.

Dzięki Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” będziemy mogli zrealizować nasze plany i realnie przyczynić się do poprawy kondycji psychicznej dzieci i młodzieży w tym trudnym czasie.

http://www.anwildlawloclawka.pl/aktualnosc?cmn_id=1409

Szczegółowe informacje dotyczące projektu “Zdrowie w mojej głowie” znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce PROJEKTY.

[* Mental health and the epidemic SARS-COV-2 - risk factors. Polish research Zdrowie psychiczne a epidemia SARS-COV-2 -badania polskie]


Additional information