Stypendium 2015/2016

List minister edukacji:

Uwaga! Zmiana kryterium dochodowego i wysokości stypendiów oraz zasiłków szkolnych w roku szkolnym 2015/2016.

W związku z licznymi pytaniami napływającymi z jednostek samorządu terytorialnego oraz rodziców w sprawie realizacji pomocy materialnej dla uczniów dotyczącymi weryfikacji kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o pomoc społeczną oraz otrzymania świadczeń pomocowych w ramach ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia:

Ze względu na zmianę od 1 października 2015 r. wysokości kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 90 d. ustawy o systemie oświaty, co związane jest ze zmianą ustawy o pomocy społecznej oraz od 1 listopada 2015 r. wysokości dodatku do świadczeń rodzinnych stanowiącego podstawę do wyliczenia kwoty stypendium szkolnego, Ministerstwo Edukacji Narodowej wnioskuje, w przypadku przyznawania pomocy materialnej dla uczniów i słuchaczy, o stosowanie procedur analogicznych do stosowanych w 2012 r.

W trakcie rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na podstawie art. 90 d cyt. ustawy powinno się stosować kryterium dochodowe obowiązujące w dniu rozpatrywania wniosku, a nie w dniu jego składania. Zatem w przypadku rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji przed 1 października 2015 r. właściwym kryterium jest 456 zł/netto na osobę w rodzinie. Po 1 października obowiązującym kryterium będzie kwota 514 zł/netto na osobę w rodzinie.

W opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej, w celu zachowania równego dostępu do pomocy materialnej dla uczniów i słuchaczy[1] należy do 15 września przyjmować również wnioski, które będą zawierały zwiększone kryterium dochodowe.

W przypadku pierwszego kryterium pomoc może być udzielona od września 2015 r., w przypadku zwiększonego kryterium dochodowego stypendium szkolne może być przyznane od 1 października 2015 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje, aby w celu uniknięcia wątpliwości proceduralnych w przyznawaniu stypendium wg. zwiększonego kryterium dochodowego – wnioskujący podawali we wniosku termin, od którego ubiegają się o pomoc materialną.

W przypadku wydania decyzji po 1 października należy jako podstawę udzielenia pomocy wskazać wyższy próg dochodowy, z zachowaniem zasady, iż pomoc za wrzesień mogą otrzymać wyłącznie uczniowie z kryterium dochodowym wynoszącym 456 zł/netto na osobę w rodzinie.

Należy zwrócić uwagę, że ustawa o systemie oświaty wprowadziła możliwość składania wniosków po 15 września danego roku kalendarzowego, co umożliwia również przyjmowanie wniosków od uczniów, w których rodzinach uprawnienia do udzielenia pomocy powstały w późniejszym terminie. Pozytywne rozpatrywanie wniosków złożonych po 15 września w trybie określonym przez art. 90n ustawy o systemie oświaty pozostaje w decyzji władz samorządowych i jako takie ma indywidualny charakter, jednakże w opinii MEN zmiana kryterium dochodowego jest wystarczającą przesłanką do ubiegania się o pomoc po ww. terminie.

Jednocześnie w opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej brak jest podstaw do weryfikacji dochodu po 1 października 2015 r. dla wniosków złożonych do 15 września 2015 r.[2] gdyż art. 90o cyt. ustawy w sposób jednoznaczny wskazuje, że wnioskodawca ma niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Zatem w przypadku zmiany sytuacji materialnej w rodzinie wnioskodawca powinien o tym poinformować organ przyznający stypendium[3].

Ponadto, ustawa o systemie oświat w sposób jednoznaczny wskazuje w art. 90d ust. 9, że „Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 i 693) i nie może przekraczać miesięcznie 200 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych”.

Oznacza to, iż minimalne stypendium od 1 listopada 2015 r. nie może być niższe niż 80% kwoty 118 zł, tj. musi wynosić miesięcznie nie mniej niż 94,40 zł


Additional information