Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubrańcu jest placówką oświatowo-wychowawczą

wspomagającą działania rodziców, opiekunów, szkół oraz innych placówek w

ich dążeniu do zapewnienia jak najlepszego rozwoju psychofizycznego i efektywności

uczenie się dzieci i młodzieży. Z racji swojej funkcji udziela ona pomocy wymienionym

osobom i instytucjom. Podstawowym podmiotem tych działań jest dziecko

i jego problemy.

Zadania statutowe realizowane są poprzez działalność :

  • diagnostyczną w zakresie potrzeb edukacyjnych, odchyleń i zaburzeń rozwojowych,

zaburzeń zachowania

  • opiniującą i klasyfikującą do odpowiednich form pomocy, opieki i kształcenia

  • terapeutyczną - prowadzenie różnych form terapii psychologicznej, pedagogicznej

i logopedycznej

  • konsultacyjną – konsultacje dla rodziców i nauczycieli

  • doradczą – rozwiązywanie problemów wychowawczych oraz wybór kierunku

kształcenia i zawodu

  • profilaktyczno-popularyzatorską w zakresie udostępniania wiedzy psychologicznej,

pedagogicznej i logopedycznej

Naczelną zasadą w pracy poradni jest zachowanie dyskrecji i poufności

powierzonych nam spraw.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubrańcu posiada Wieloletnią Strategię

Rozwoju na lata 2007-2015. Dokument ten zawiera jasno określoną i sprecyzowana

misję placówki oraz wizję jej rozwoju i funkcjonowania oraz sformułowane cele

nadrzędne i strategiczne. Do najbardziej istotnych z nich można zaliczyć:

CELE NADRZĘDNE

  • Udzielanie szeroko rozumianej pomocy psychologicznej, pedagogicznej

i logopedycznej wspomagającej rozwój dzieci i młodzieży w formie

pomocy bezpośredniej oraz zapewnienie wsparcia metodycznego

i instruktażowego dla rodziców i placówek oświatowych w całym rejonie

działania poradni.

  • Tworzenie wizerunku placówki specjalistycznej, niezbędnej w środowisku

lokalnym, wywiązującej się ze swoich zadań w sposób kompetentny

Additional information