Aktualności

ZAJĘCIA Z ALGORYTMIKI I ROBOTYKI CMI

Nasza szkoła na rok szkolny 2021/2022 otrzymała grant w ogólnopolskim projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego (CMI) na prowadzenie zajęć z algorytmiki, robotyki i programowania dla uczniów klas 4-6 w roku szkolnym 2021/2022.

CMI to projekt, którego celem jest aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie poprzez rozwijanie zdolności i umiejętności uczniów z zakresu algorytmiki i programowania oraz podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Szkoła w ramach CMI współpracuje z Politechniką Gdańską. Uczestnicząc w projekcie nauczyciel i uczniowie zwiększą swoją wiedzę z zakresu: matematycznych podstaw algorytmiki, języka programowania, narzędzi programistycznych, tworzenia algorytmów oraz programowania robotów.

Pomysłodawcą, opiekunem projektu i prowadzącym zajęcia jest p. Anna Wojtczak.

Dzięki uzyskanym funduszom na terenie naszej placówki:
 • zostanie przeprowadzony cykl zajęć z algorytmiki, robotyki i programowania dla uczniów klas 4-6
 • otrzymamy edukacyjny zestaw trzech robotów programowalnych, które uatrakcyjnią zajęcia
 • szkolne robory LOFI ROBOT CODEBOX zostaną rozbudowane o zestawy rozszerzające z wyświetlaczem LED Codebox TV
 • nauczyciel prowadzący koło informatyczne uczestniczy w 2-semestralnym, certyfikowanym kursie organizowanym przez Politechnikę Gdańską, przygotowującym do prowadzenia zajęć z algorytmiki i programowania,
 • uczniowie będą mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w zawodach algorytmicznych CMI.
Projekt CMI współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Uczestnicy zajęć z podstaw robotyki i programowa w ramach CMI pomyślnie zakończyli pierwszy etap budowy robotów.

Udało się nam już połączyć mikrokontrolery Arduino UNO z nakładką LOFI Brain 2.0, zamontować elektroniczne czujniki i przetestować ich działanie. A zatem mózgi i zmysły naszych ROBOTÓW LOFI działają! W kolejnym etapie zajmiemy się korpusem robota, zamontowaniem silniczków oraz łącznością Bluetooth.

Podjęta przez szkołę inicjatywa społeczna w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia uzyskała wsparcie Fundacji “ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” w postaci grantu na kwotę 12 316,74 zł.

Projekt realizowany w ramach programu grantowego “Bądź zdrów” Fundacji “ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” .

NAZWA PROJEKTU: “Zdrowie w mojej głowie”

CEL: ochrona i promocja zdrowia psychicznego

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • budowanie i ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,
 • złagodzenie objawów stresu oddziałującego na dzieci i młodzież w czasie epidemii,
 • poznanie technik skutecznej relaksacji,
 • zapobieganie zaburzeniom psychicznym (stany depresyjne i lękowe) wśród dzieci i młodzieży,
 • edukacja rodziców w zakresie profilaktyki zaburzeń emocjonalnych i psychicznych u dzieci i młodzieży
 • podniesienie poziomu świadomości społeczności szkolnej w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego

SPODZIEWANE EFEKTY:

 • poprawa kondycji psychicznej wśród dzieci i młodzieży,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz umiejętności rozpoznawania niepokojących symptomów,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami w celu zbudowania indywidualnej odporności psychicznej,
 • umiejętność kontrolowania stresujących sytuacji i szybszego rozładowywania napięcia,
 • prawidłowe rozpoznawanie własnych emocji,
 • umiejętność rozpoznawania u siebie objawów stresu,
 • umiejętność odreagowywania napięć,
 • umiejętność odprężania się przy zastosowaniu treningu relaksacyjnego,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem związanym z sytuacją epidemiologiczną

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA:

 1. zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów prowadzone w formie warsztatów składających się z 5 spotkań w grupach (ok. 5 uczniów) prowadzonych online oraz stacjonarnie w szkolnej sali terapeutycznej z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego przez prowadzącego i uczestników zajęć

 2. konferencja online dla rodziców “Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży”

 3. szkolna kampania na temat zdrowia psychicznego - podsumowanie cyklu warsztatów psychoedukacyjnych zakończone przedstawieniem profilaktycznym wykonanym przez Szkolne Koło Teatralne oraz Samorząd Uczniowski

PROWADZĄCY ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE: mgr Marta Osiecka (psycholog, socjoteraputa, oligofrenopedagog, certyfikowany teraputa posiadający kwalifikacje do prowadzenia zajęć metodą Snoezelen.

Zajęcia realizowane online oraz stacjonarnie w reżimie sanitarnym, zgodnie z aktualnymi zaleceniami MEiN, MZ i GIS.

ODBIORCY PROJEKTU: uczniowie klasy I-VIII, rodzice

REKRUTACJA DO PROJEKTU: oświadczenie rodzica/opiekuna dziecka

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: do 06.06.2021 r.

POTRZEBA REALIZACJI PROJEKTU

Na podstawie obserwacji i wywiadów dotyczących kondycji zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży szkolny zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej zauważa, iż dzieci coraz częściej odczuwają objawy złego stanu zdrowia psychicznego. Obecnie są szczególnie narażone na ryzyko zaburzeń depresyjnych i lękowych związanych ze pandemią.

Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne (APA) szacuje, iż negatywny wpływ SARS-CoV-2 na sferę psychiki będzie widoczny u blisko 50% populacji [APA, 2020]. Objawy te mogą pojawiać się nawet po kilku miesiącach od zniesienia najbardziej rygorystycznych ograniczeń [Razai i wsp., 2020]. Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych po zakończeniu trwającej w 2009 roku epidemii grypy A (H1N1), wskazywały na czterokrotnie wyższe ryzyko wystąpienia objawów stresu pourazowego u dzieci poddanych kwarantannie, w porównaniu do ich rówieśników nie przechodzących kwarantanny [Sprang i Silman, 2013]. *

W obecnej sytuacji epidemiologicznej ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży powinna zajmować priorytetową pozycję wśród działań podejmowanych przez szkołę.

Realizacja projektu “Zdrowie w mojej głowie” wpisuje się w podejmowane przez szkołę działania na rzecz profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w dobie epidemii, przybierając jednocześnie bardziej zorganizowaną, długofalową i zaplanowaną formę.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZYZNANYCH PRZEZ FUNDACJĘ ANWIL DLA WŁOCŁAWKA NA REALIZACJĘ PROJEKTU: 12 316,74 zł

W ramach przyznanych środków, w celu realizacji projektu zakupiono: kurtynę światłowodową, projektor Mathmos, zestaw z kulą lustrzaną, kolumnę plazmową, zestaw kul lustrzanych, gruszki do siedzenia MED wypełnione granulatem. Fundacja ANWIL DLA WŁOCŁAWKA finansuje zajęcia prowadzone przez specjalistę.

Dziękujemy Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA”
za finansowe wsparcie naszego pomysłu, okazaną pomoc i życzliwość.

Dzięki Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” będziemy mogli zrealizować nasze plany i realnie przyczynić się do poprawy kondycji psychicznej dzieci i młodzieży w tym trudnym czasie.

Plan zajęć psychoedukacyjnych 
dla grup z poszczególnych klas


“Żadne lekarstwo nie zastąpi ruchu - ruch zastąpi każde lekarstwo” -
prof. Wiktor Dega. Zajęcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej.

rok szkolny 2020/2021

Projekt realizowany w ramach Programu sportowego Fundacji Anwil dla Włocławka “Wybieram sport - skreślam nudę” - II edycja.

CEL: upowszechnianie rekreacji, kultury fizycznej i sportu, ochrona i promocja zdrowia

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • poprawa ogólnej sprawności motorycznej,

 • budowanie i uzyskanie wzorca prawidłowej postawy i prawdowo przenoszenia ciężaru ciała,

 • poprawa świadomości własnego ciała, przestrzeni i działania w niej,

 • rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej,

 • rozwijanie koordynacji wzrokowo - słuchowo - ruchowej,

 • kształtowanie poczucia własnej wartości, pewności siebie.

SPODZIEWANE EFEKTY:

 • zwiększony poziom sprawności manualnej,

 • poprawa równowagi,

 • poprawa koncentracji uwagi i spostrzegawczości,

 • poprawa funkcji psychomotorycznych,

 • zwiększenie sprawności i wydolności fizycznej dziecka

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA:

Zajęcia wspomagające rozwój psychomotoryczny dziecka z elementami integracji sensorycznej. Zajęcia oparte na grach i zabawach rozwijających holistycznie dziecko, łączących doznania ruchowe, czuciowe, słuchowe, wzrokowe i emocjonalne.

 1. Wesołe zabawy - wzmacnianie układu proprioceptywnego i dotykowego.

 2. Usprawnianie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej.

 3. Usprawnianie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 4. Zawody między dziećmi a dziadkami.

PROWADZĄCY ZAJĘCIA: mgr Magdalena Szubska, klasa II - czwartek 5 lekcja, klasa I - czwartek 6 lekcja.

Zajęcia realizowane w reżimie sanitarnym, zgodnie z aktualnymi zaleceniami MEiN, MZ i GIS.

ODBIORCY PROJEKTU: uczniowie klasy I-II, rodzice, dziadkowie

REKRUTACJA DO PROJEKTU: oświadczenie rodzica/opiekuna dziecka

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: do 09.07.2021 r.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZYZNANYCH PRZEZ FUNDACJĘ ANWIL DLA WŁOCŁAWKA NA REALIZACJĘ PROJEKTU: 6 141,10 zł

W ramach przyznanych środków, w celu realizacji projektu zakupiono: zestaw do balansowania BIG, zestw gmastyczny, rolowaną zjeżdżalnię, bączek rehabilitacyjny, materac szkolny, chustę animacyjną, woreczki z grochem.

 

Podsumowanie projektu

23 czerwca w odbyło się spotkanie podsumowujące projekt: “Żadne lekarstwo nie zastąpi ruchu - ruch zastąpi każde lekarstwo” - prof. Wiktor Dega. Zajęcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej - realizowany w naszej szkole w ramach programu sportowego Fundacji Anwil dla Włocławka “Wybieram sport - skreślam nudę” - II edycja.Dzieci, rodzice i opiekunowie uczestniczyli w zajęciach sprawnościowych wspomagających rozwój psychomotoryczny z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach otrzymanego grantu. rzygotowane przez p. Magdalenę Szubską gry i zabawy łączyły doznania ruchowe, czuciowe, słuchowe, wzrokowe i emocjonalne. Były również doskonałą propozycją do wspólnej zabawy z dzieci w domu, podczas której rodzice mogą zadbać o ogólną sprawność motoryczną swoich pociech, poprawić koncentrację, spostrzegawczość i szybkość reakcji.


#Szkoła pamięta

#Szkołapamięta

W celu upamiętnienia ważnych postaci i wydarzeń w ramach akcji „Szkoła pamięta”:

 • 22 października 2019 w szkole odbyła się inscenizacja słowno-muzyczna pt. "Wstańcie, chodźmy!" „Zło dobrem zwyciężaj” z okazji XIX Dnia Papieskiego. Uczniowie naszego koła teatralno – muzycznego pod opieką p. Barbary Szatkowskiej uczcili postać świętego Jana Pawła II piosenką, wierszem i słowem o Jego życiu. Piosenką i tańcem okazali wdzięczność za Jego pontyfikat.

 • 23 października 2019 uczniowie klasy IV i V pod opieką p. Janusza Szymczaka, p. Anity Rafalskiej-Kujawskiej oraz p. Justyny Grzelakowskiej uczestniczyli w rajdzie pieszym Szlakiem Martyrologii Mazury Leśne – Wieniec Zdrój, odwiedzili lokalne miejsce pamięci - pomnik – mogiłę Polaków rozstrzelanych przez Niemców w 1945 roku.

 • 24 października 2019 uczniowie klasy VI wraz z p. Barbarą Szatkowską i p. Anną Wojtczak udali się na cmentarz i zapalili znicze na grobach zmarłych nauczycieli i pracowników naszej szkoły, uporządkowali również grób nieznanego żołnierza.

 • 25 października 2019 uczniowie z klas VI i VII odwiedzili Muzeum Męczeństwa Księdza Jerzego Popiełuszki.  Modlitwą i chwilą ciszy upamiętnili pamięć błogosławionego pod krzyżem na tamie włocławskiej. W czasach, gdzie brakuje wzorców osobowych, przedstawienie postaci i postawy księdza Jerzego Popiełuszki jest dla młodego człowieka chwilą, w której może zastanowić się nad wartościami w swoim życiu. Podczas wycieczki uczniowie naszej szkoły zwiedzili wraz z przewodnikiem Bazylikę Mniejszą - Katedrę Włocławską.