WYBIERAMY PATRONA SZKOŁY

 

Pomysł wyboru patrona Szkoły Podstawowej w Wieńcu pojawił się w roku szkolnym 1999/2000. Nie chcąc narzucać uczniom ani środowisku lokalnemu konkretnej propozycji, rada pedagogiczna postanowiła opracować na następne dwa lata szkolne plan wychowawczy, który zapewniłby realizację tego pomysłu.

Rozpoczęto od wdrożenia projektu, by zainteresować uczniów historią ich okolicy i miejscowości, a także historią samej placówki. Uczniowie wykonali albumy zawierające informacje o historii Wieńca i jego mieszkańców i starali się zilustrować je fotografiami i mapkami. Oceną ich prac zajęli się nauczyciele plastyki. sięgnięto do starych kronik szkolnych, które okazały się bezcennym źródłem wiedzy nie tylko o szkole, ale przede wszystkim o losach lokalnej społeczności. Dzieci włączyły do swoich "badań historycznych" rodziców i dziadków, a ich wspomnienia uzupełniające dane z kronik znalazły się w albumach szkolnych. Uczniowie wykonali także encyklopedię wiedzy o szkole. Działania zainicjowali i kontrolowali wychowawcy klas. Uwieńczeniem tej pracy było zorganizowanie w szkole spotkanie z byłymi nauczycielami, budowniczymi szkoły i ludźmi działającymi na jej rzecz.

Następnym krokiem w kierunku realizacji projektu nadania szkole imienia było skupienie działań na wyborze osoby patrona. Rozmowy z uczniami potwierdziły propozycję wychowawców, że najlepiej mógłby patronować szkole ktoś z pisarzy tworzących literaturę dziecięcą lub młodzieżową. Przedstawiono pięć kandydatur: Jan Brzechwa, Julian Tuwim, Maria Konopnicka, Kornel Makuszyńskie i Henryk Sienkiewicz. Żeby wybór mógł być dokonany z pełnym przekonaniem, trzeba było o wszystkich kandydatach coś wiedzieć. Dlatego uczniowie poszczególnych klas otrzymali zadanie przedstawienia jednego z kandydatów. w tym celu zapoznały się z dorobkiem twórczym wybranego pisarza i jego życiem, a także przygotowały scenki ilustrujące jego dzieła. Koordynacją ich działań i pomocą służyły zwłaszcza panie: Krystyna Makowska, ucząca języka polskiego, oraz Henryka Wiśniewska, odpowiedzialna za bibliotekę szkolną.

Teraz nadszedł czas ostatecznego wyboru. Przygotowano urnę, do której uczniowie wrzucali głosy. W ten sposób, w tajnych wyborach nadzorowanych przez Samorząd Uczniowski, wyłoniono zwycięzcę: zostali nim Kornel Makuszyński. W dniu 6 października 2001r. na wspólnym posiedzeniu Rady Szkoły i Rady Pedagogicznej ten wybór został zatwierdzony, a 8 listopada złożono stosowny wniosek do Rady Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim. Rada Miejska uchwałą z dnia 13 lutego 2002r. dokonała nadania szkole imienia Kornela Makuszyńskiego.

Aby wszystkim uczniom przybliżyć postać wybranego patrona, podjęto kolejne działania. Dzieci zapoznały się z twórczością pisarza dzięki uzupełnionym zbiorom biblioteki szkolnej. W klasach urządziły kąciki lub gazetki o jego postaci. Nauczyciele zwrócili się do muzeum pisarza w Zakopanem, skąd szkoła otrzymała adresy innych placówek w Polsce, noszących to samo imię. Nawiązaliśmy kontakty listowe z tymi szkołami i doczekaliśmy się serdecznych odpowiedzi. Zaczęła też powstawać Księga Patrona, tworzona przez p. Wiesławę Niedzielską. Na początku lutego ukazał się pierwszy numer gazetki informacyjnej, zatytułowanej "Kurier szkolny", w której opisano dotychczasowe działania.

Formą ewaluacji podjętych wysiłków były szkolne konkursy wiedzy o życiu i twórczości Makuszyńskiego, przeprowadzone w lutym 2002 roku, a przygotowane przez nauczycieli: p. Krystynę Kołosowską, p. Krystynę Makowską, p. Krzysztofa Mysłowskiego i p. Henrykę Wiśniewską. Do tego grona dołączyły: p. Gabriela Drożdżewska, p. Marzena Chojnowska, p. Anita Rędzikowska, które opracowały konkursy międzyszkolne, obejmujące:

  1. wiedzę o życiu i twórczości Kornela Makuszyńskiego,
  2. krótką inscenizację wybranego utworu,
  3. najciekawszą pracę pisemną dotyczącą pisarza,
  4. projekty plastyczne: stronę tytułową wybranej książki oraz komiksu - dalszy ciąg przygód Koziołka Matołka.

Najpierw został przeprowadzony konkurs na terenie gminy. Obejmował on dwa pierwsze z wymienionych punktów. Uczestniczyło w nim piec szkół: Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Zespół Szkół nr 2 w Brześciu Kujawskim, Szkoła Podstawowa w Brzeziu, Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli oraz nasza. Zmagania trwały dwa dni, z podziałem na grupy wiekowe. Szkoły biorące udział w konkursie otrzymały od wienieckiej placówki w darze książki Makuszyńskiego. Drugi etap stanowiły konkursy ogólnopolskie, w kategoriach wymienionych w punktach 3 oraz 4. Odzew na propozycję konkursów z placówek noszących imię Makuszyńskiego był imponujący. Nadeszło 374 prac plastycznych (w trzech kategoriach wiekowych), 64 komiksy oraz 57 prac literackich. Oceny prac i wyłonienia zwycięzców dokonali jurorzy ze szkół gminy Brześć Kujawski oraz pracownice Gminnego Ośrodka Kultury. Prace związane z konkursami trwały do kwietnia 2002 roku.

Równolegle do wymienionych wyżej działań pojawiła się inicjatywa sporządzenia sztandaru szkolnego. Ponieważ zaprojektowanie i wykonanie sztandaru wymaga sporych nakładów finansowych, nauczyciele postanowili zwrócić się o pomoc do całej społeczności wienieckiego okręgu szkolnego. Opracowano "cegiełkę" poświadczającą wpłatę na ten cel. Nauczyciele zapukali do każdych drzwi. W ten sposób udało się zgromadzić konieczne środki. Zamówiono także projekt logo szkoły oraz tablicę pamiątkową do zawieszenia w szkolnym korytarzu. Pani Marzena Chojnowska opracowała melodię hymnu szkolnego do tekstu Kornela Makuszyńskiego.

Nadszedł czas uroczystości. Najpierw w dniu 8 czerwca nowy sztandar szkolny został poświęcony w kościele parafialnym w Wieńcu przez księdza proboszcza Jerzego Etynkowskiego i przekazany przedstawicielom Rady Szkoły. Na uroczystości szkolne, zaplanowane na 15 czerwca 2002 roku zaproszono licznych gości. Obecni byli przedstawiciele władz gminy: burmistrz p. Wojciech Zawidzki, przewodniczący Rady Miejskiej p. Apolinary Łaszkiewicz, oraz dyrektor Wydziału Oświaty p. Jacek Jabłoński. Specjalnym gościem był przedstawiciel Kuratorium Oświaty p. Ryszard Machnowski. Przybyły także dyrektorki szkół i przedszkoli z terenu gminy. Z radością powitaliśmy delegacje szkół należących do "Rodziny Kornelowców": z Lipian i z Pacanowa, w skład których wchodzili nauczyciele i uczniowie, przybyli ze sztandarem swoich szkół. Były także poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Machnaczu, a do uświetnienia uroczystości przyczyniła się zaproszona orkiestra dęta Zespołu Szkół Samochodowych z Włocławka.

Scenariusz uroczystości przygotował p. Robert Górski. Przy dźwiękach granego przez orkiestrę hejnału poczty sztandarowe gości zostały wprowadzone na salę. Odśpiewano hymn państwowy. Po powitaniu gości odczytano akt nadania Szkole Podstawowej w Wieńcu imienia Kornela Makuszyńskiego. Przy udziale ks. Etynkowskiego dokonano połączenia sztandaru z drzewcem.

Po podniosłej części oficjalnej wszyscy zebrani mieli okazję podziwiać występy artystyczne uczniów: scenki ilustrujące utwory patrona, taniec i śpiew, a także wysłuchać po raz pierwszy hymnu szkolnego. Uroczystości zakończyły się wspólnym obiadem.

W ten sposób zostały zakończone dwuletnie starania i przygotowania.

Z satysfakcją możemy stwierdzić, że podjęte wysiłki, zaplanowane i według planu zrealizowane, przyniosły wymierne efekty, które przyczyniają się do lepszego funkcjonowania naszej placówki i powiększenia jej wkładu w życie środowiska.