INFORMACJA - TERMINY I FORMA KONSUTACJI

Na podstawie § 1 pkt. 9 rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, każdy uczeń lub rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia (zdlane nauczanie)

TERMIN:

  • codziennie (pon.-pt.) w godzinach zgodnych ze szkolnym planem zajęc dla poszczegolnych klas (oddziały przedszkolne 8.00-13.00)
  • codziennie (pon.-pt.) w godz. 16.00-17.00 podczas dodatkowych konsultacji dla dzieci i rodziców z oddziałów przedszkolnych i klas I-III
  • codziennie (pon.-pt.) w godz. 17.00-18.00 podczas dodatkowych konsultacji dla uczniów i rodziców z klas IV-VIII

FORMA:

  • poprzez dziennik elektroniczny Librus
  • poprzez aplikację Messenger (FB)Informacja dla uczniów i rodziców dotycząca zdalnego nauczania w czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia MEN o zdalnym nauczaniu od dnia 25.03.2020 r. do 10.04.2020 r. wprowadza się obowiązek realizacji podstawy programowej oraz kontroli i oceny pracy uczniów. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej. Bardzo proszę rodziców i uczniów o zapoznanie się z nowymi zasadami zdalnego nauczania.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

W czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego mogą realizować zajęcia dydaktyczne w formie nauczania zdalnego przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego. Nauczyciele będą przekazywać bieżące informacje dotyczące nauczania zdalnego za pomocą dziennika elektronicznego.

Nauczanie zdalne będzie realizowane wg następujących zasad:

Treści i materiały do wykonania przez uczniów w domu, będą zamieszczane przez nauczycieli zgodnie z tygodniowym planem danej klasy.

Oddziały przedszkolne i klasy I-III

Wychowawcy klas oraz nauczyciele danych przedmiotów za pośrednictwem dziennika elektronicznego (moduł Wiadomości, moduł Zadania domowe) będą przekazywać informacje wraz ze wskazówkami (omówieniem), jakie zagadnienia wynikające z planu nauczania powinno dziecko zrealizować w ramach nauczania w domu, najlepiej pod nadzorem rodziców.

Klasy IV –VIII

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów za pośrednictwem dziennika elektronicznego (moduł Wiadomości, moduł Zadania domowe) będą przekazywać informacje, polecenia i zadania do wykonania przez uczniów w domu wraz ze wskazówkami (omówieniem). Sposób wykonania poleceń, termin przesłania wykonanych prac oraz sposób ich oceniania będą ściśle określone przez nauczyciela przedmiotu.

Wychowawcy będą koordynować działania nauczycieli uczących w danej klasie oraz za pomocą dziennika elektronicznego przekazywać bieżące informacje dotyczące nauczania zdalnego.

Uczniowie są zobowiązani do regularnego zapoznawania się z treściami przesyłanymi przez nauczycieli i wychowawców poprzez dziennik elektroniczny (moduł Wiadomości, moduł Zadania domowe) i systematycznego wykonywania zadań przesłanych przez nauczycieli.

Rodzice są proszeni do regularnego przeglądania informacji zamieszczonych przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym.  Prosimy rodziców o nadzór nad wykonywaniem powierzonych uczniom zadań i poleceń oraz o bieżącą współpracę z wychowawcą.

Na stronie internetowej szkoły, uruchomiona będzie zakładka Nauczanie zdalne, w której będą publikowane istotne informacje dotyczące e-learningu prowadzonego w naszej szkole w czasie zawieszenia zajęć lekcyjnych.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl zostały udostępnione e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodreczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Mając na uwadze konieczność wypełnienia obowiązku nauczania on-line nałożoną przez MEN, pragniemy zapewnić, że bierzemy pod uwagę rozmaite trudności, z którymi będą borykać się Państwo i dzieci. Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu robią wszystko, aby w czasach kryzysu udzielić wsparcia edukacyjnego oraz emocjonalnego uczniom.

Liczymy na państwa zrozumienie i współpracę.

Z wyrazami szacunku,

Anna Laskowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu


ODBIÓR PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORU PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W WIEŃCU

W dniach 25-26 marca 2020r. w godzinach 7.00-15.00  prosimy rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz rodziców uczniów klas z I-III o odebranie podręczników i ćwiczeń, które pozostały w szkole.

W celu otrzymania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z wychowawcą danego oddziału.

W przypadku uczniów klas IV-VIII, którzy pozostawili podręczniki i ćwiczenia konieczny wcześniejszy kontakt z wychowawcą. Odbioru materiałów dokonuje rodzic.

Książki odbieramy przy wejściu głównym od pracownika szkoły. Do budynku wchodzimy pojedynczo. Przed wejściem ustawiamy się zachowując minimum odległość 1,5 metra od kolejnej osoby.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORU MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DLA UCZNIÓW, KTÓRZY MAJĄ OGRANICZONY DOSTĘP DO KOMPUTERA I INTERNETU

Na podstawie danych przekazanych wychowawcom klas w piątek 27 marca 2020 r. i 03 kwietna 2020 r. rodzice uczniów, którzy zgłosili wcześniej problem z dostępem do komputera i internetu mogą odbierać materiały dydaktyczne przygotowane przez nauczycieli ze szkoły. Jednocześnie rodzic ustala z nauczycielem danego przedmiotu formę wykonania prac i sposób przekazania rozwiązań nauczycielom.


Additional information