MATHS DICTIONARY -
SŁOWNICZEK POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

 • liczba / number
 • cyfra / digit
 • liczba naturalna / natural number
 • liczba pierwsza / prime number
 • liczba odwrotna / inverse of a number
 • liczba parzysta / even number
 • liczba nieparzysta / odd number
 • suma / sum
 • różnica / difference
 • iloraz / quotient
 • iloczyn / product
 • równość / equality
 • działanie / operation
 • ułamek / fraction
 • ułamek zwykły / vulgar fraction
 • ułamek dziesiętny / decimal fraction
 • licznik / numerator
 • mianownik / denominator
 • dodawanie / addition
 • odejmowanie / substraction
 • mnożenie / multiplication
 • dzielenie / division
 • reszta (z dzielenia) / remainder
 • dodać / add
 • odjąć / substract
 • obliczyć / calculate
 • uzupełnić / complete
 • równa się / equals
 • system rzymski / Roman numerals
 • wspólna wielokrotność / common multiple
 • największy wspólny dzielnik/ greatest common divisor
 • wyrażenie/ expression
 • równe / equal
 • nierówność / inequality
 • liczba mieszana / mixed number
 • liczba przeciwna/ opposite number
 • wynik/ result
 • liczba podzielna przez/ number divisible by
 • figura / figure
 • odcinek / segment
 • prosta / straight line
 • okrąg / koło - circle
 • cięciwa / chord
 • średnica / diameter
 • promień / radius
 • trójkąt / triangle
 • czworokąt / quadrangle
 • kwadrat / square
 • prostokąt / rectangle
 • trapez / trapezium
 • romb / diamond, rhombus
 • równoległobok / parallelogram
 • wielokąt / polygon
 • pole / area
 • obwód / perimeter
 • bok / side
 • sześcian / cube
 • prostopadłościan / cuboid
 • ściana / wall
 • krawędź / side
 • kąt / angle
 • kąt wewnętrzny / inside angle
 • kąt zewnętrzny / outside angle
 • miara kąta / angle measure
 • stopień / grade
 • równoległy / parallel
 • prostopadły / perpendicular
 • pionowy / vertical
 • poziomy / horizontal
 • wymiar / dimension
 • długość / length
 • szerokość / width
 • przekątna/ diagonal
 • rysunek/ drawing
 • kilometry kwadratowe/ square kilometers
 • trójkąt prostokątny/ right triangle
 • trapez równoramienny/ isosceles trapezium
 • wysokość/ height
 • kąt ostry/  acute angle
 • kąt rozwarty/ obtuse angle


MATHEMATICAL SIGNS AND SYMBOLS -
ZNAKI I SYMBOLE MATEMATYCZNE

+ plus; positive

- minus; negative

× multiplied by

÷ divided by

= equals

is not equal to

> is greater than

< is less than

is less than or equal to

is greater than or equal to