Podjęta przez szkołę inicjatywa społeczna w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia uzyskała wsparcie Fundacji “ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” w postaci grantu na kwotę 12 316,74 zł.

Projekt realizowany w ramach programu grantowego “Bądź zdrów” Fundacji “ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” .

NAZWA PROJEKTU: “Zdrowie w mojej głowie”

CEL: ochrona i promocja zdrowia psychicznego

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • budowanie i ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,
 • złagodzenie objawów stresu oddziałującego na dzieci i młodzież w czasie epidemii,
 • poznanie technik skutecznej relaksacji,
 • zapobieganie zaburzeniom psychicznym (stany depresyjne i lękowe) wśród dzieci i młodzieży,
 • edukacja rodziców w zakresie profilaktyki zaburzeń emocjonalnych i psychicznych u dzieci i młodzieży
 • podniesienie poziomu świadomości społeczności szkolnej w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego

SPODZIEWANE EFEKTY:

 • poprawa kondycji psychicznej wśród dzieci i młodzieży,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz umiejętności rozpoznawania niepokojących symptomów,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami w celu zbudowania indywidualnej odporności psychicznej,
 • umiejętność kontrolowania stresujących sytuacji i szybszego rozładowywania napięcia,
 • prawidłowe rozpoznawanie własnych emocji,
 • umiejętność rozpoznawania u siebie objawów stresu,
 • umiejętność odreagowywania napięć,
 • umiejętność odprężania się przy zastosowaniu treningu relaksacyjnego,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem związanym z sytuacją epidemiologiczną

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA:

 1. zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów prowadzone w formie warsztatów składających się z 5 spotkań w grupach (ok. 5 uczniów) prowadzonych online oraz stacjonarnie w szkolnej sali terapeutycznej z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego przez prowadzącego i uczestników zajęć

 2. konferencja online dla rodziców “Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży”

 3. szkolna kampania na temat zdrowia psychicznego - podsumowanie cyklu warsztatów psychoedukacyjnych zakończone przedstawieniem profilaktycznym wykonanym przez Szkolne Koło Teatralne oraz Samorząd Uczniowski

PROWADZĄCY ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE: mgr Marta Osiecka (psycholog, socjoteraputa, oligofrenopedagog, certyfikowany teraputa posiadający kwalifikacje do prowadzenia zajęć metodą Snoezelen.

Zajęcia realizowane online oraz stacjonarnie w reżimie sanitarnym, zgodnie z aktualnymi zaleceniami MEiN, MZ i GIS.

ODBIORCY PROJEKTU: uczniowie klasy I-VIII, rodzice

REKRUTACJA DO PROJEKTU: oświadczenie rodzica/opiekuna dziecka

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: do 06.06.2021 r.

POTRZEBA REALIZACJI PROJEKTU

Na podstawie obserwacji i wywiadów dotyczących kondycji zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży szkolny zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej zauważa, iż dzieci coraz częściej odczuwają objawy złego stanu zdrowia psychicznego. Obecnie są szczególnie narażone na ryzyko zaburzeń depresyjnych i lękowych związanych ze pandemią.

Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne (APA) szacuje, iż negatywny wpływ SARS-CoV-2 na sferę psychiki będzie widoczny u blisko 50% populacji [APA, 2020]. Objawy te mogą pojawiać się nawet po kilku miesiącach od zniesienia najbardziej rygorystycznych ograniczeń [Razai i wsp., 2020]. Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych po zakończeniu trwającej w 2009 roku epidemii grypy A (H1N1), wskazywały na czterokrotnie wyższe ryzyko wystąpienia objawów stresu pourazowego u dzieci poddanych kwarantannie, w porównaniu do ich rówieśników nie przechodzących kwarantanny [Sprang i Silman, 2013]. *

W obecnej sytuacji epidemiologicznej ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży powinna zajmować priorytetową pozycję wśród działań podejmowanych przez szkołę.

Realizacja projektu “Zdrowie w mojej głowie” wpisuje się w podejmowane przez szkołę działania na rzecz profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w dobie epidemii, przybierając jednocześnie bardziej zorganizowaną, długofalową i zaplanowaną formę.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZYZNANYCH PRZEZ FUNDACJĘ ANWIL DLA WŁOCŁAWKA NA REALIZACJĘ PROJEKTU: 12 316,74 zł

W ramach przyznanych środków, w celu realizacji projektu zakupiono: kurtynę światłowodową, projektor Mathmos, zestaw z kulą lustrzaną, kolumnę plazmową, zestaw kul lustrzanych, gruszki do siedzenia MED wypełnione granulatem. Fundacja ANWIL DLA WŁOCŁAWKA finansuje zajęcia prowadzone przez specjalistę.

Dziękujemy Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA”
za finansowe wsparcie naszego pomysłu, okazaną pomoc i życzliwość.

Dzięki Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” będziemy mogli zrealizować nasze plany i realnie przyczynić się do poprawy kondycji psychicznej dzieci i młodzieży w tym trudnym czasie.

Plan zajęć psychoedukacyjnych 
dla grup z poszczególnych klas