ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA
obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu od 15 lutego 2021 r.

Podstawowy kontakt Nauczyciel – Uczeń – Rodzic odbywa się poprzez dziennik elektroniczny Librus oraz narzędzie do prowadzenia lekcji on-line Google Meet.

Zajęcia online będą odbywać się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji, przy czym uwzględniając zasady bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną - czas pojedynczej lekcji wynosi:

 • 45 minut dla przedmiotów: j.polski, j.angielski, j.niemiecki, historia, wiedza o społeczeństwie, przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka
 • 30 minut dla pozostałych przedmiotów: zajęcia z wychowawcą, muzyka, plastyka, technika, religia, wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa
 1. Prowadzenie zajęć:
  • Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej w klasach 4-8 odbywają się online poprzez aplikację Google Meet zgodnie z planem lekcji.
  • W klasach 1-3 wychowawcy oraz pozostali nauczyciele ustalają plan zajęć dostosowany do możliwości, w tym umiejętności informatycznych uczniów. Wychowawca dzieli klasę na grupy, uwzględniając możliwości edukacyjne dzieci. W porozumieniu z rodzicami wychowawca ustala godzinę codziennego spotkania online danej grupy w aplikacji Google Meet. Zajęcia online odbywają w godzinach planu lekcji.
  • Zajęcia w oddziałach przedszkolnych prowadzone są z wykorzystaniem materiałów przesyłanych na dany dzień przez e-dziennik Librus. W porozumieniu z rodzicami wychowawca ustala godzinę codziennego spotkania online w aplikacji Google Meet. Spotkania online odbywają w godzinach pracy przedszkola.
 2. Zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (logopedia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia z psychologiem) odbywają się zdalnie - poprzez aplikację Google Meet oraz z wykorzystaniem materiałów przesyłanych przez e-dziennik Librus zgodnie z ustalonym planem.
 3. Za organizację zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego odpowiadają nauczyciele współorganizaujący kształcenie.
 4. Konsultacje dla uczniów klasy ósmej przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty (język polski, matematyka, język angielski) będą odbywały się w poniedziałki od 16 listopada z podziałem na grupy (do 5 osób), zgodnie z deklaracjami rodziców.
 5. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu - szkoła organizuje nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).
 6. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych możliwe jest przeprowadzenie olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły.
 7. Od poniedziałku 9 listopada dla uczniów klas I-III, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze.
 8. W czasie lekcji zdalnych nauczyciele dokumentują przebieg nauczania na dotychczasowych zasadach (e-dziennik, dzienniki papierowe), na bieżąco odnotowują tematy oraz frekwencję.
 9. Nauczyciel odnotowuje frekwencję ucznia w dzienniku elektronicznym (kategoria - nauka zdalna "NZ")  na podstawie:

  • obecności na zajęciach on-line lub
  • listy odebranych wiadomości poprzez e-dziennik lub
  • podejmowanych przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających udział z zdalnym nauczaniu.
 10. W czasie nauczania zdalnego ocena postępów w nauce odbywa się zgodnie z PZO.
 11. Podejmowane przez ucznia aktywności określone przez nauczyciela podczas lekcji online np. odpowiedzi ustne są podstawą do oceny ucznia.
 12. Uczniowie:

  • zobowiązani są do odczytywania WIADOMOŚCI i sprawdzania TERMINARZA w e-dzienniku Librus,
  • uczestniczą w zajęciach punktualnie,
  • zobowiązani są do właściwego przygotowania do zajęć:
  • mają zeszyty, ćwiczenia, podręcznik oraz inne pomoce dydaktyczne
  • posiadają włączone głośniki, mikrofon i kamery, chyba że nauczyciel poprosi o ich wyłączenie
  • stosowny ubiór.
  • zobowiązani są do właściwego zachowania.
  • zobowiązani są do przestrzegania praw autorskich,
  • zabrania się nagrywania zajęć oraz utrwalania wizerunku nauczyciela i innych osób.
 13. O nieobecności ucznia na lekcji zdalnej informuje rodzic/prawny opiekun przez e-dziennik Librus, podając przyczynę nieobecności.
 14. Nauczyciele objęci kwarantanną mogą podjąć pracę zdalną z miejsca odbywania kwarantanny.
 15. Wychowawcy świetlicy, biblioteka, pedagog, psycholog szkolny, nauczyciele wychowania fizycznego pracują z siedziby szkoły. Pozostali nauczyciele pracują stacjonarnie lub zdalnie w zależności od organizacji zajęć i możliwości technicznych.
 16. W przypadku nieobecności nauczyciela lekcja zdalna zostanie odwołana.
 17. Nauczyciel pracujący zdalnie przestrzegają zasad higieny pracy ucznia. Podczas realizacji podstawy programowej uczniowie będą wykonywali zadania online oraz korzystali z podręczników, zeszytów przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń.
 18. Pedagog i psycholog szkolny w czasie trwania epidemii udzielają wsparcia pedagogiczno-psychologicznego dla uczniów i rodziców. Świadczą zdalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną w trakcie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności:

  • otaczają opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie występowania reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią koronawirusa,
  • inicjują i prowadzą działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych, w uzgodnieniu z dyrektorem lub wicedyrektorem,
  • otaczają opieką i udzielają wsparcia uczniom, którzy mają trudności z adaptacją do nauczania zdalnego,
  • udzielają uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do nauczania zdalnego.
 19. O wszelkich zmianach związanych z panującą sytuacją na bieżąco informować będą wychowawcy oddziałów lub dyrekcja szkoły poprzez stronę szkoły i e-dziennik.

ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA
obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu
od 9 listopada 2020 r.

 1. Podstawowy kontakt Nauczyciel – Uczeń – Rodzic odbywa się poprzez dziennik elektroniczny Librus oraz narzędzie do prowadzenia lekcji on-line Google Meet.
 2. Zajęcia online będą odbywać się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji, przy czym uwzględniając zasady bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną - czas pojedynczej lekcji wynosi 30 minut.
 3. Prowadzenie zajęć:
  • Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej w klasach 4-8 odbywają się online poprzez aplikację Google Meet zgodnie z planem lekcji.
  • W klasach 1-3 wychowawcy oraz pozostali nauczyciele ustalają plan zajęć dostosowany do możliwości, w tym umiejętności informatycznych uczniów. Wychowawca dzieli klasę na grupy, uwzględniając możliwości edukacyjne dzieci. W porozumieniu z rodzicami wychowawca ustala godzinę codziennego spotkania online danej grupy w aplikacji Google Meet. Zajęcia online odbywają w godzinach planu lekcji.
  • Zajęcia w oddziałach przedszkolnych prowadzone są z wykorzystaniem materiałów przesyłanych na dany dzień przez e-dziennik Librus. W porozumieniu z rodzicami wychowawca ustala godzinę codziennego spotkania online w aplikacji Google Meet. Spotkania online odbywają w godzinach pracy przedszkola.
 4. Zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (logopedia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia z psychologiem) odbywają się zdalnie - poprzez aplikację Google Meet oraz z wykorzystaniem materiałów przesyłanych przez e-dziennik Librus zgodnie z ustalonym planem.
 5. Za organizację zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego odpowiadają nauczyciele współorganizaujący kształcenie.
 6. Konsultacje dla uczniów klasy ósmej przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty (język polski, matematyka, język angielski) będą odbywały się w poniedziałki od 16 listopada z podziałem na grupy (do 5 osób), zgodnie z deklaracjami rodziców.
 7. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu - szkoła organizuje nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).
 8. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych możliwe jest przeprowadzenie olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły.
 9. Od poniedziałku 9 listopada dla uczniów klas I-III, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze.
 10. W czasie lekcji zdalnych nauczyciele dokumentują przebieg nauczania na dotychczasowych zasadach (e-dziennik, dzienniki papierowe), na bieżąco odnotowują tematy oraz frekwencję.
 11. Nauczyciel odnotowuje frekwencję ucznia w dzienniku elektronicznym (kategoria - nauka zdalna "NZ")  na podstawie:

  • obecności na zajęciach on-line lub
  • listy odebranych wiadomości poprzez e-dziennik lub
  • podejmowanych przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających udział z zdalnym nauczaniu.
 12. W czasie nauczania zdalnego ocena postępów w nauce odbywa się zgodnie z PZO.
 13. Podejmowane przez ucznia aktywności określone przez nauczyciela podczas lekcji online np. odpowiedzi ustne są podstawą do oceny ucznia.
 14. Uczniowie:

  • zobowiązani są do odczytywania WIADOMOŚCI i sprawdzania TERMINARZA w e-dzienniku Librus,
  • uczestniczą w zajęciach punktualnie,
  • zobowiązani są do właściwego przygotowania do zajęć:
  • mają zeszyty, ćwiczenia, podręcznik oraz inne pomoce dydaktyczne
  • posiadają włączone głośniki, mikrofon i kamery, chyba że nauczyciel poprosi o ich wyłączenie
  • stosowny ubiór.
  • zobowiązani są do właściwego zachowania.
  • zobowiązani są do przestrzegania praw autorskich,
  • zabrania się nagrywania zajęć oraz utrwalania wizerunku nauczyciela i innych osób.
 15. O nieobecności ucznia na lekcji zdalnej informuje rodzic/prawny opiekun przez e-dziennik Librus, podając przyczynę nieobecności.
 16. Nauczyciele objęci kwarantanną mogą podjąć pracę zdalną z miejsca odbywania kwarantanny.
 17. Wychowawcy świetlicy, biblioteka, pedagog, psycholog szkolny, nauczyciele wychowania fizycznego pracują z siedziby szkoły. Pozostali nauczyciele pracują stacjonarnie lub zdalnie w zależności od organizacji zajęć i możliwości technicznych.
 18. W przypadku nieobecności nauczyciela lekcja zdalna zostanie odwołana.
 19. Nauczyciel pracujący zdalnie przestrzegają zasad higieny pracy ucznia. Podczas realizacji podstawy programowej uczniowie będą wykonywali zadania online oraz korzystali z podręczników, zeszytów przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń.
 20. Pedagog i psycholog szkolny w czasie trwania epidemii udzielają wsparcia pedagogiczno-psychologicznego dla uczniów i rodziców. Świadczą zdalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną w trakcie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności:

  • otaczają opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie występowania reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią koronawirusa,
  • inicjują i prowadzą działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych, w uzgodnieniu z dyrektorem lub wicedyrektorem,
  • otaczają opieką i udzielają wsparcia uczniom, którzy mają trudności z adaptacją do nauczania zdalnego,
  • udzielają uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do nauczania zdalnego.
 21. O wszelkich zmianach związanych z panującą sytuacją na bieżąco informować będą wychowawcy oddziałów lub dyrekcja szkoły poprzez stronę szkoły i e-dziennik.

ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA
obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu od 26 października 2020

 1. Podstawowy kontakt Nauczyciel – Uczeń – Rodzic odbywa się poprzez dziennik elektroniczny Librus oraz narzędzie do prowadzenia lekcji on-line Google Meet.
 2. Zajęcia online będą odbywać się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji, przy czym uwzględniając zasady bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną - czas pojedynczej lekcji wynosi ok. 30 minut.
 3. Prowadzenie zajęć:
  • Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej w klasach 4-8 odbywają się online poprzez aplikację Google Meet zgodnie z planem lekcji.
  • W klasach 1-3 wychowawcy oraz pozostali nauczyciele ustalają plan zajęć dostosowany do możliwości, w tym umiejętności informatycznych uczniów. W porozumieniu z rodzicami wychowawca ustala godzinę codziennego spotkania online w aplikacji Google Meet – jedna lekcja, pozostałe zajęcia z wychowawcą, informatyka oraz religia prowadzone są przez e-dziennik Librus.
   Zajęcia z języka angielskiego odbywają się online raz na tydzień oraz przy wykorzystaniu e -dziennika Librus.
  • Zajęcia w oddziałach przedszkolnych prowadzone są z wykorzystaniem materiałów przesyłanych na dany dzień przez e-dziennik Librus. W porozumieniu z rodzicami wychowawca ustala godzinę codziennego spotkania online w aplikacji Google Meet.
 4. Zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (logopedia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia z psychologiem) odbywają się zdalnie - poprzez aplikację Google Meet oraz z wykorzystaniem materiałów przesyłanych przez e-dziennik Librus zgodnie z ustalonym planem.
 5. W czasie lekcji zdalnych nauczyciele dokumentują przebieg nauczania na dotychczasowych zasadach (e-dziennik, dzienniki papierowe), na bieżąco odnotowują tematy oraz frekwencję.

 6. Nauczyciel odnotowuje frekwencję ucznia w dzienniku elektronicznym (kategoria - nauka zdalna "NZ")  na podstawie:

  • obecności na zajęciach on-line lub

  • listy odebranych wiadomości poprzez e-dziennik lub

  • podejmowanych przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających udział z zdalnym nauczaniu.

 7. W czasie nauczania zdalnego ocena postępów w nauce odbywa się zgodnie z PZO.

 8. Podejmowane przez ucznia aktywności określone przez nauczyciela podczas lekcji online np. odpowiedzi ustne są podstawą do oceny ucznia.

 9. Uczniowie:

  1. zobowiązani są do odczytywania WIADOMOŚCI i sprawdzania TERMINARZA w e-dzienniku Librus,

  2. uczestniczą w zajęciach punktualnie,

  3. zobowiązani są do właściwego przygotowania do zajęć:

   • mają zeszyty, ćwiczenia, podręcznik oraz inne pomoce dydaktyczne

   • posiadają włączone głośniki, mikrofon i kamery, chyba że nauczyciel poprosi o ich wyłączenie

   • stosowny ubiór.

  4. zobowiązani są do właściwego zachowania.

  5. zobowiązani są do przestrzegania praw autorskich,

  6. zabrania się nagrywania zajęć oraz utrwalania wizerunku nauczyciela i innych osób.

 10. O nieobecności ucznia na lekcji zdalnej informuje rodzic/prawny opiekun przez e-dziennik Librus, podając przyczynę nieobecności.

 11. Nauczyciele objęci kwarantanną mogą podjąć pracę zdalną z miejsca odbywania kwarantanny.

 12. Nauczyciele nie objęci kwarantanną pracują z siedziby szkoły.

 13. W przypadku nieobecności nauczyciela lekcja zdalna zostanie odwołana.

 14. Za organizację zajęć online dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego odpowiadają nauczyciele współorganizaujący kształcenie.

 15. Nauczyciel pracujący zdalnie przestrzegają zasad higieny pracy ucznia. Podczas realizacji podstawy programowej uczniowie będą wykonywali zadania online oraz korzystali z podręczników, zeszytów przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń.

 16. Pedagog i psycholog szkolny w czasie trwania epidemii udzielają wsparcia pedagogiczno-psychologicznego dla uczniów i rodziców. Świadczą zdalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną w trakcie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności:

  • otaczają opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie występowania reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią koronawirusa,

  • inicjują i prowadzą działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych, w uzgodnieniu z dyrektorem lub wicedyrektorem,

  • otaczają opieką i udzielają wsparcia uczniom, którzy mają trudności z adaptacją do nauczania zdalnego,

  • udzielają uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do nauczania zdalnego

 17. O wszelkich zmianach związanych z panującą sytuacją na bieżąco informować będą wychowawcy oddziałów lub dyrekcja szkoły poprzez stronę szkoły i e-dziennik.