Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-06-22
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • informacje zamieszczone są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są skanami z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do jej opublikowania,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Adam Nazdrowicz.
 • E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING
 • Telefon: 54 252 68 93

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu
 • Adres: ul. Szkolna 1, 87-880 Wieniec
 • E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING
 • Telefon: 54 252 68 93

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.
Wejście do budynku Szkoły Podstawowej w Wieńcu jest usytuowane od ul. Brzeskiej. Jest zadaszone i wykonane z 2 stopni schodowych. Z prawej strony od wejścia do szkoły  przygotowany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są wykonane zgodnie z prawem budowlanym. W budynku dwukondygnacyjnym nie ma wind, które umożliwiłyby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia znajdujące się na parterze. Tutaj znajdują się także czytelnie oznaczone toalety. W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przy placówce znajduje się parking z wyznaczonym jednym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym. Należy wtedy wyposażyć psa asystującego w uprząż. Opiekun jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone przez psa asystującego i psa przewodnika.

Informacja o dostępności języka migowego
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu nie posiada tłumacza języka migowego.