Aktualności

Informacja o funkcjonowaniu szkoły od 4 maja 2021

Zgodnie z nowelizacją przepisów (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19):

 

 1. Organizacja pracy w oddziałach przedszkolnych pozostaje bez zmian z zachowaniem obowiązujących w szkole procedur bezpieczeństwa i zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.
 2. Uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego dla tych klas.
 3. Klasy I i II wchodzą do szkoły wejściem nr 2. Klasa III wchodzi do szkoły wejściem głównym.
 4. Klasa I rozpoczyna zajęcia o godzinie 7.55, czas zakończenia zajęć nie ulega zmianie. Klasy II i III rozpoczynają zajęcia o godzinie 8.10.
 5. Do 16 maja 2021 roku przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Od 17 do 30 maja 2021 r. nauka w klasach IV-VIII będzie odbywała się w systemie hybrydowym. Harmonogram zajęć zostanie Państwu przekazany w przyszłym tygodniu.
 6. Konsultacje dla uczniów klasy ósmej przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty (język polski, matematyka, język angielski) będą odbywały się w poniedziałki zgodnie z dotychczasowym harmonogramem z podziałem na grupy (do 5 osób), zgodnie z deklaracjami rodziców.
 7. Świetlica szkolna dla uczniów z klas I-III funkcjonuje codziennie w godzinach 7.00 - 8.00 oraz 11.30 - 16.00.
 8. Szkolna stołówka funkcjonuje bez zmian, zgodnie z nowymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego.
 9. Kursy autobusu szkolnego pozostają bez zmian.
  DOWÓZ UCZNIÓW: Gustorzyn - 6.45, Wieniec Sadowa 6.50 , Wieniec Zalesie I 6.55, Wieniec Zalesie II 7.00, Wieniec Zdrój 7.05, Machnacz I 7.10, Słone 7.15
  ODWÓZ UCZNIÓW po 6 godzinie lekcyjnej: Słone 13.50, Machnacz I 14.00, Machnacz II 14.05 , Wieniec Zdrój 14.10, Wieniec Zalesie 14.15, Wieniec Sadowa 14.25, Gustorzyn 14.30
 10. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu szkoła organizuje nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole) – w tej kwestii proszę rodziców o kontakt z wychowawcą.
 11. Rodzice uczniów z klas I-III, którym szkoła użyczyła sprzęt do nauki zdalnej proszeni są o jego zwrot do sekretariatu w terminie do 7 maja 2021 r. Sekretariat funkcjonuje codziennie w godzinach 7.00 - 15.00
 12. Wszyscy pracownicy szkoły pozostają do Państwa dyspozycji. Preferowaną formą kontaktu jest dziennik elektroniczny.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa zwracam się z prośbą do wszystkich uczniów wracających do nauki stacjonarnej i ich rodziców o ścisłe przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas I- III szkół podstawowych.

Z wyrazami szacunku,

Dyrektor Szkoły


Informacja o funkcjonowaniu szkoły od 26 kwietnia 2021Informacja o funkcjonowaniu szkoły od 19 kwietnia 2021

W związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących od 19 kwietnia 2021 r. informuję, co następuje:
 • otwarte zostają oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wieńcu
 • przywraca się stacjonarne konsultacje dla uczniów kl. VIII
 • przywraca się kursy autobusów szkolnych wg następującego rozkładu:
Dowóz dzieci: Gustorzyn-6.50, Wieniec Sadowa-6.55, Wieniec-7.00, Wieniec Zalesie-7.05, Wieniec Zdrój-7.10, Machnacz I-7.15, Machnacz II-7.20, Słone-7.25

Odwóz dzieci: Słone- 13.15, Machnacz II-13.20, Machnacz I- 13.25, Wieniec Zdrój- 13.30, Wieniec Zalesie- 13.35, Wieniec- 13.40, Sadowa-13.45, Gustorzyn- 13.50
 • na wniosek rodziców, świetlica szkolna będzie prowadziła działalność opiekuńczą dla uczniów z klas I-III, których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor szkoły umożliwi dzieciom objętym opieką realizację zajęć zdalnych na terenie szkoły – w tej kwestii proszę rodziców o kontakt z wychowawcą
 • dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu szkoła organizuje nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole) – w tej kwestii proszę rodziców o kontakt z wychowawcą.
Dyrektor szkoły
Adam Nazdrowicz

Informacja o organizacji pracy przedszkola w okresie czasowego ograniczenia jego funkcjonowania od 29 marca do 11 kwietnia 2021

1. Zajęcia przedszkolne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą realizowane zgodnie ze szkolnymi zasadami zdalnej nauki oraz planem przedszkolnych zajęć online.

 • Zajęcia w oddziałach przedszkolnych będą prowadzone online przez aplikację Google Meet oraz z wykorzystaniem materiałów przesyłanych przez e-dziennik Librus.

 • Rodzice przedszkolaków otrzymają od wychowawców loginy i hasła do szkolnego konta Google - aplikacji Google Meet, dzięki której dzieci będą mogły uczestniczyć w zajęciach online. Linki do zaplanowanych spotkań online będą przesyłane przez e-dziennik Librus.

 • Wychowawca dzieli oddział na grupy i ustala stałą godzinę codziennego spotkania online. Zajęcia online będą się odbywać w godzinach pracy przedszkola,  przy czym uwzględniając zasady bezpiecznego i higienicznego korzystania przez dzieci z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną - czas pojedynczego spotkania nie będzie przekraczał 30 minut. Zajęcia z języka angielskiego i religii będą odbywały się online zgodnie z dotychczasowym planem.

 • Przedszkolne zajęcia popołudniowe dla każdego oddziału (gry i zabawy rozwijające wyobraźnię i kreatywność dziecka) będą prowadzone online w środy i czwartki - nauczyciel pracuje w ramach godzin etatowych.

2. Zajęcia rewalidacyjne, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej (logopedia, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, terapia pedagogiczna, terapia integracji sensorycznej, zajęcia z psychologiem) będą odbywać się zgodnie z obowiązującym dotychczas planem - online poprzez aplikację Google Meet oraz z wykorzystaniem materiałów przesyłanych przez e-dziennik Librus wraz z informacją dla rodziców o możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu. (Dopuszczamy organizację zajęć tych zajęć na terenie szkoły zgodnie z wolą rodziców, o ile rozporządzenie da taką możliwość z uwagi na niepełnosprawność dziecka).

3. Szkoła umożliwia wypożyczenie tabletu do zajęć online. Pierwszeństwo posiadają dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz realizujące obowiązek wychowania przedszkolnego.

4. W okresie zawieszenia pracy przedszkola ordzice/opiekunowie mają prawo do pobierania zaiłku opiekuńczego. Z opieki w przedszkolu będą mogły skorzystać dzieci rodziców wykonjcych zwód medyczny i służb porządkowych (zgodnie z rozporządzeniem) - w tej sytuacji poszę o przekazanie informacji do wychowawcy oddziału.

Dyrektor Szkoły
Adam NazdrowiczInformacja o funkcjonowaniu szkoły od 22 marca 2021

Szanowni Rodzice,

zgodnie rozporządzeniem MEiN z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, iż od poniedziałku, 22 marca br. zostają wprowadzone zmiany w organizacji pracy szkoły:

 1. Od poniedziałku, 22 marca br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 11 kwietnia br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

 2. Nauka będzie odbywała się zgodnie z obowiązującymi szkolnymi zasadami zdalnego nauczania zamieszczonymi na stronie szkoły w zakładce Zdalne nauczanie. Szczegółowe zasady zajęć online dla uczniów klas I-III przekażą wychowawcy oddziałów przez e-dziennik. Klasa I od 22 marca będzie rozpoczynała zajęcia zdalne o godz. 8.10.

 3. Organizacja pracy w oddziałach przedszkolnych pozostaje bez zmian z zachowaniem obowiązujących w szkole procedur bezpieczeństwa i zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.

 4. Na wniosek rodziców, świetlica szkolna będzie prowadziła działalność opiekuńczą dla uczniów z klas I-III, których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dyrektor szkoły umożliwi dzieciom objętym opieką realizację zajęć zdalnych na terenie szkoły – w tej kwestii proszę rodziców o kontakt z wychowawcą.

 5. Szkolna stołówka dla oddziałów przedszkolnych funkcjonuje bez zmian.

 6. Kursy autobusu szkolnego pozostają bez zmian.

 7. Konsultacje dla uczniów klasy ósmej przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty (język polski, matematyka, język angielski) będą odbywały się w poniedziałki na dotychczasowych zasadach, z podziałem na grupy (do 5 osób), zgodnie z deklaracjami rodziców.

 8. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych jest możliwość przeprowadzania olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły.

 9. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu szkoła organizuje nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole) – w tej kwestii proszę rodziców o kontakt z wychowawcą.

 10. Uczniom, którzy mają trudności sprzętowe i których rodzice zgłosili do wychowawców takie zapotrzebowanie - szkoła użycza sprzęt. Na poniedziałek 22 marca br. od godz. 8.00 zaplanowano odbiór sprzętu.

Wszyscy pracownicy szkoły pozostają do Państwa dyspozycji. Preferowaną formą kontaktu jest dziennik elektroniczny.

Z wyrazami szacunku,
Dyrektor Szkoły


Jednorazowa zmiana w kursie autobusu szkolnego w dniu 10 marca 2021 r.

Dnia 10 marca 2021 r. (środa) zmianie ulegną godziny odwozu autobusem szkolnym.

DOWÓZ UCZNIÓW - bez zmian

ODWÓZ UCZNIÓW - po 5 godzinie lekcyjnej

Słone 12:40, Machnacz II 12:50, Machnacz I 12:55, Wieniec Zdrój 13.00, Wieniec Zalesie 13.05,  Wieniec 13.07, Morelowa 13:10, Sadowa 13:15, Gustorzyn 13:20Informacja o funkcjonowaniu szkoły od 1 marca 2021 r.

Szanowni Rodzice,

zgodnie z nowelizacją przepisów MEiN zmieniających rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, iż od poniedziałku 1 marca br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkoły:

 • organizacja pracy w oddziałach przedszkolnych i klasach I-III pozostaje bez zmian, z zachowaniem obowiązujących w szkole procedur bezpieczeństwa i zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.

 • do 14 marca 2021 roku przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Nauka w tych klasach będzie odbywała się zgodnie z zamieszczonymi na stronie szkoły zasadami zdalnego nauczania.

Z wyrazami szacunku,

Dyrektor Szkoły


Rekrutacja do przedszkola oraz klasy I na rok szkolny 2022/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wieńcu informuje, iż od 15 lutego 2021 roku rozpoczyna się rekrutacja dzieci do klasy pierwszej oraz oddziałów przedszkolnych. Wnioski i dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dostępne są w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły.

Rodzice dzieci zamierzających kontynuować wychowanie przedszkolne w kolejnym roku szkolnym w naszym przedszkolu, składają pisemną  „DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO” na rok szkolny 2021/2022. Deklaracje będą przyjmowane u wychowawców grup lub w sekretariacie szkoły.

Druki dokumentów:

Harmonogram czynności i terminów w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola - na podstawie zarządzenia Burmistrza Brześcia Kujawskiego nr 17/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.


ETAP REKRUTACJI

TERMIN

TERMIN POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

1.

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu, oddziale lub punkcie przedszkolnym.

15-26 lutego

-------------

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu

1 - 12 marca

7 - 11 czerwca

3.

Weryfikacja złożonych wniosków przez komisję rekrutacyjną

15 - 17 marca

17 - 18 czerwca

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

19 marca

do godz.14.00

21 czerwca

do godz.14.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

23 - 25 marca

22 - 23 czerwca

6.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

26 marca

do godz.14.00

25 czerwca

do godz. 14.00

Harmonogram czynności i terminów w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej - na podstawie zarządzenia Burmistrza Brześcia Kujawskiego nr 16/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.


ETAP REKRUTACJI

TERMIN

TERMIN POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

15 luty  - 19 marca

1-21 czerwca

2.

Weryfikacja złożonych wniosków przez komisję rekrutacyjną

15 - 31 marca

21 czerwca - 5 lipca

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych


2 kwietnia


7 lipca

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia


3-9 kwietnia


6-14 lipca

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych


14 kwietnia


19 lipca

UCHWAŁA NR XV/109/19 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego w szkołach podstawowych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brześć Kujawski

UCHWAŁA NR XXVII/212/21 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacjinym do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brześć Kujawski


Informacja o funkcjonowaniu szkoły od 15 lutego 2021 r.

Szanowni Rodzice,

zgodnie z nowelizacją przepisów MEiN zmieniających rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, iż od poniedziałku 15 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkoły:

 • organizacja pracy w oddziałach przedszkolnych i klasach I-III pozostaje bez zmian, z zachowaniem obowiązujących w szkole procedur bezpieczeństwa i zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.

 • do 28 lutego 2021 roku przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Nauka w tych klasach będzie odbywała się zgodnie z zamieszczonymi na stronie szkoły zasadami zdalnego nauczania, ze zmianą dotyczącą czasu trwania zajęć online.

Od 15 lutego 2021 godzina lekcyjna w nauczaniu zdalnym trwa:

 • 45 minut dla przedmiotów: j.polski, j.angielski, j.niemiecki, historia, wiedza o społeczeństwie, przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka

 • 30 minut dla pozostałych przedmiotów: zajęcia z wychowawcą, muzyka, plastyka, technika, religia, wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa

Z wyrazami szacunku,
Dyrektor Szkoły


Nasza szkoła włączyłą się w akcję ,,Dzień Bezpiecznego Internetu 2021"

W związku z przystąpieniem szkoły do akcji ,,Dzień Bezpiecznego Internetu 2021" zostaną podjęte inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa uczniów korzystających z zasobów Internetowych. Zostaną przeprowadzone następujące konkursy oraz zajęcia edukacyjne:
 • Zajęcia edukacyjne, dotyczące bezpieczeństwa w sieci w formie prezentacji, filmików, pogadanki. Udział biorą uczniowie kl. IV-VI. Termin realizacji do 26.02.2021
 • Konkurs plastyczny na najciekawszy plakat pod hasłem ,,Dzień Bezpiecznego Internetu". Udział biorą biorą uczniowie kl. I-III. Termin realizacji do 08.03.2021
 • Konkurs informatyczny na utworzenie w języku html najciekawszej strony Internetowej o tematyce ,,Bezpieczny Internet"


Additional information