Aktualności

Wstępne wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

Uprzejmie informujemy, iż lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021 zostalazamieszczona na szkolnej tablicy informacyjnej.

Informacja o wstępnych wynikach rekrutacji zostanie przekazana również przez e-dziennik Librus lub telefonicznie.

Zgodnie z harmonogramem czynności i terminów w postępowaniu rekrutacyjnym, uprzejmie prosimy o potwierdzenie przez Rodziaców kandydatów woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego w postaci przesłania na adres mailowy szkoły pisemnego oświadczenia.

Wzór oswiadczenia woli do pobrania

Termin przesyłania oświadczeń woli: 11-13 maja 2020 r.

Adres mailowy szkoły: JLIB_HTML_CLOAKING


Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z decyzją MEN przerwa w nauczaniu stacjonarnym została przedłużona do 24 maja 2020 roku. Przypominamy jednocześnie, że zajęcia dydaktyczne odbywają się zdalnie, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Termin główny egzaminu ósmoklisisty:

język polski16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00


Życzenia Wielkanocne


Na podstawie opublikowanego rozporządzenia MEN, przerwa w nauczaniu stacjonarnym

zostaje przedłużona o kolejne dwa tygodnie – do 26 kwietnia.

Od 15 marca kontynuujemy nauczanie zdalne. Egzamin ósmoklasisty zostaje także przesunięty w czasie. Na chwilę obecną nie znamy konkretnej daty - termin zostanie ogłoszony na 3 tygodnie przez jego realizacją.


INFORMACJA - TERMINY I FORMA KONSUTACJI

Na podstawie § 1 pkt. 9 rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, każdy uczeń lub rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia (zdlane nauczanie)

TERMIN:

  • codziennie (pon.-pt.) w godzinach zgodnych ze szkolnym planem zajęc dla poszczegolnych klas (oddziały przedszkolne 8.00-13.00)
  • codziennie (pon.-pt.) w godz. 16.00-17.00 podczas dodatkowych konsultacji dla dzieci i rodziców z oddziałów przedszkolnych i klas I-III
  • codziennie (pon.-pt.) w godz. 17.00-18.00 podczas dodatkowych konsultacji dla uczniów i rodziców z klas IV-VIII

FORMA:

  • poprzez dziennik elektroniczny Librus
  • poprzez aplikację Messenger (FB)

ODBIÓR PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

Read more...


Informacja dla uczniów i rodziców dotycząca zdalnego nauczania w czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia MEN o zdalnym nauczaniu od dnia 25.03.2020 r. do 10.04.2020 r. wprowadza się obowiązek realizacji podstawy programowej oraz kontroli i oceny pracy uczniów. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej. Bardzo proszę rodziców i uczniów o zapoznanie się z nowymi zasadami zdalnego nauczania.

Read more...


INFORMACJA - SZKOŁA ZAMKNIĘTA

Read more...