Aktualności

Jednorazowa zmiana w kursie autobusu szkolnego w dniu 9 drudnia 2020 r.

Dnia 9 grudnia 2020 r. (środa) zmianie ulegną godziny odwozu autobusem szkolnym.

DOWÓZ UCZNIÓW - bez zmian

Gustorzyn - 6.45, Wieniec Sadowa 6.50 , Wieniec Zalesie I 6.55,  Wieniec Zalesie II 7.00 Wieniec Zdrój 7.05, Machnacz I 7.10 , Słone 7.15

ODWÓZ UCZNIÓW  - 20 minut wcześniej

Słone 13.30, Machnacz I 13.40, Machnacz II 13.45 , Wieniec Zdrój 13.50, Wieniec Zalesie 13.55,  Wieniec Sadowa 14.05, Gustorzyn 14.10Informacja o funkcjonowaniu szkoły od 30 listopada 2020 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27  listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020. poz. 2111) od 9 listopada 2020 r. oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020. poz. 2087) zostają wprowadzone następujące zmiany w organizacji pracy szkoły.

 1. Nauka zdalna w klasach I-VIII zostaje przedłużona do 3 stycznia 2021 r.

 2. Ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r.

 3. Zmianie ulegają zaplanowane na 4 i 5 stycznia 2021 roku dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej ustalił nowy termin dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na 21 i 22 grudnia 2020 r.

 4. W czasie zimowej przerwy świątecznej oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (tj.. od 21.12.2020 do 31.12.2020 r.) zgodnie z obowiązującymi przepisami szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby do wychowawcy oddziału.

 5. Zmianie ulega kalendarium szkolne:

 • do 18.12.2020 r. - informacja o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych
 • do 19.01.2021 r. - informacja o proponowanych ocenach śródrocznych
 • do 26.01.2021 r. - wystawienie ocen śródrocznych
 • 02.02.2021 r. - Rada Klasyfikacyjna
 • 04.02.2021 r. - zebranie z Rodzicami

Z wyrazami szacunku,
Dyrektor Szkoły


Informacja o funkcjonowaniu szkoły od 9 listopada 2020 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020. poz.1960) od 9 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r. zostają wprowadzone zmiany w organizacji pracy szkół.

 1. Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

 2. Uczniowie klas I-III przez e-dziennik Librus otrzymają od wychowawców login i jednorazowe hasło do konta Google G-Suite wraz z instrukcją logowania, w celu zmiany hasła na własne. Uczniowie otrzymują tym samym dostęp do aplikacji Google Meet, z pomocą której będą uczestniczyli w lekcjach online. Zaplanowane lekcje będą widoczne dla uczniów i rodziców w e- dzienniku Librus w widoku TERMINARZA - lekcje online zostały oznaczone ikoną kamery. Wystarczy zalogować się do e-dziennika Librus, przejść do TERMINARZA i kliknąć w link “Dołącz”. Informacja o lekcji online przekazywana jest także do aplikacji mobilnej Librus.

 3. Szczegółowe zasady zajęć online dla uczniów klas I-III przekażą wychowawcy oddziałów przez e-dziennik.

 4. Nauka będzie odbywała się zgodnie ze szkolnymi zasadami zdalnego nauczania zamieszczonymi na stronie szkoły w zkładce Zdalne naucznie

  ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu od 9 listopada 2020

 5. Organizacja pracy w oddziałach przedszkolnych pozostaje bez zmian z zachowaniem obowiązujących w szkole procedur bezpieczeństwa i zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.

 6. Świetlica szkolna dla uczniów z klas I-III, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 funkcjonuje codziennie do godziny 16.30.

 7. Szkolna stołówka funkcjonuje bez zmian.

 8. Kursy autobusu szkolnego na poniedziałek 9 listopada br. pozostają bez zmian.

 9. Konsultacje dla uczniów klasy ósmej przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty (język polski, matematyka, język angielski) będą odbywały się w poniedziałki od 16 listopada z podziałem na grupy (do 5 osób), zgodnie z deklaracjami rodziców.

 10. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych jest możliwość przeprowadzania olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły.

 11. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu szkoła organizuje nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole) – w tej kwestii proszę rodziców o kontakt z wychowawcą.

 12. Uczniom, którzy mają trudności sprzętowe i których rodzice zgłosili do wychowawców takie zapotrzebowanie - szkoła użycza sprzęt. Na poniedziałek 9 listopada br. od godz. 8.00 zaplanowano odbiór tabletów.

 13. Wszyscy pracownicy szkoły pozostają do Państwa dyspozycji. Preferowaną formą kontaktu jest dziennik elektroniczny.

Z wyrazami szacunku,
Dyrektor Szkoły


NOWY Harmonogram dowozu i odwozu uczniów  - obowiązuje od 10 listopada 2020 r.

Z uwagi na zmiany w organizacji pracy szkoły od 10 listopada br. będzie obowiązywał jeden kurs autobusu szkolnego.

DOWÓZ UCZNIÓW

Gustorzyn - 6.45, Wieniec Sadowa 6.50 , Wieniec Zalesie I 6.55,  Wieniec Zalesie II 7.00 Wieniec Zdrój 7.05, Machnacz I 7.10 , Słone 7.15

ODWÓZ UCZNIÓW po 6 godzinie lekcyjnej:

Słone 13.50, Machnacz I 14.00, Machnacz II 14.05 , Wieniec Zdrój 14.10, Wieniec Zalesie 14.15,  Wieniec Sadowa 14.25, Gustorzyn 14.30


NOWY Harmonogram dowozu i odwozu uczniów  - obowiązuje od 2 listopada 2020 r.

DOWÓZ UCZNIÓW

I grupa: Gustorzyn - 6.45, Wieniec Sadowa 6.50 , Wieniec Zalesie I 7.00,  Wieniec Zdrój 7.05, Machnacz I 7.10

II grupa: Lipiny 7.20, Wieniec Sadowa 7.25 , Wieniec 7.30, Wieniec Zalesie I 7.35, Wieniec Zalesie II 7.40, Wieniec Zdrój 7.45, Machnacz I 7.50, Machnacz II 7.55 Słone 8.00

ODWÓZ UCZNIÓW

I grupa: po 6 godzinie lekcyjnej: Słone 13.50, Machnacz I 14.00, Machnacz II 14.05 , Wieniec Zdrój 14.10, Wieniec Zalesie 14.15, Lipiny 14.20, Wieniec Sadowa 14.25, Gustorzyn 14.30

II grupa: po 8 godzinie lekcyjnej: Słone 15.40, Machnacz II 15.50, Machnacz I 15.55, Wieniec Zdrój 16.00, Wieniec Zalesie II 16.05, Wieniec Zalesie 16.10 Wieniec 16.15, Wieniec Sadowa 16.20


Informacja o funkcjonowaniu szkoły od 26 października 2020 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020. poz.1870) od 24 października 2020 r. zostają wprowadzone zmiany w organizacji pracy szkół.

Oddziały przedszkolne oraz klasy I - III

Organizacja pracy dla uczniów klas I - III pozostaje bez zmian. Uczniowie uczą się stacjonarnie, z zachowaniem obowiązujących w szkole procedur bezpieczeństwa i zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego. Szkolna stołówka i świetlica funkcjonują bez zmian. Kursy autobusu szkolnego pozostają bez zmian.

Klasy IV-VIII

Do 8 listopada zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV - VIII. Nauka będzie odbywała się zgodnie ze szkolnymi zasadami zdalnego nauczania zamieszczonymi na stronie szkoły.

ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA
obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu

Uczniowie przez e-dziennik Librus otrzymają od wychowawców login i jednorazowe hasło do konta Google G-Suite wraz z instrukcją logowania, w celu zmiany hasła na własne. Uczniowie otrzymują tym samym dostęp do aplikacji Google Meet, z pomocą której będą uczestniczyli w lekcjach online. Zaplanowane lekcje online będą widoczne dla uczniów i rodziców w e-dzienniku Librus w widoku Terminarza - lekcje online zostały oznaczone ikoną kamery. Wystarczy kliknąć w link “Dołącz”. Informacja o lekcji online przekazywana jest także do aplikacji mobilnej Librus. Powiadomienia o nowym spotkaniu wysyłane są automatycznie.

Uczniom, którzy mają trudności sprzętowe, szkoła może użyczyć sprzęt. W poniedziałek będziemy kontaktować się z rodzicami, którzy zgłosili do wychowawców takie zapotrzebowanie. Uczniowie, którzy z uwagi na warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, mogą korzystać z zasobów dostępnych w szkole (należy taką potrzebę zgłosić wychowawcy, wtedy określone zostaną zasady).

Wszyscy pracownicy szkoły pozostają do Państwa dyspozycji. Preferowaną formą kontaktu jest dziennik elektroniczny.

Zajęcia organizowane na terenie szkoły przez podmioty zewnętrzne odbywają się na zasadach ustalonych przez organizatora.

Przypominamy, że dzieciom do 16 roku życia nie wolno samodzielnie się przemieszczać w godzinach 8.00 – 16.00.

Życzę wszystkim zdrowia, wytrwałości i cierpliwości, mam nadzieję, że w tym trudnym czasie wspólnie podołamy zadaniom, które przed nami stoją i postaramy się aby edukacja dzieci przyniosła dobre efekty.

Z wyrazami szacunku,
Dyrektor Szkoły


INFORMACJA

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną na naszym terenie, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu wprowadza od 23 paździenika do 26 paździrnika 2020 roku nauczanie w formie mieszanej (hybrydowej) tj. stacjonarnie oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Decyzja o zawieszeniu zajęć i przejściu na tryb nauki zdalnej dotyczny tylko uczniów z klasy VIII. Pozostałe klasy będą realizowały kształcenie stacjonarne z uwzględnieniem wytycznych sanitarno-epidemiologicznych.


INFORMACJA

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną występującą na naszym obszarze (strefa czerwona) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wieńcu odowłuje zaplanowane na 22.10.2020 roku konsultacje z rodzicami na terenie szkoły. Kolejny termin spotkania z rodzicami to 19 listopada 2020 r. godz. 16.30.


Harmonogram dyżurów i spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

9-10.09.2020 godz. 16.30 - spotkanie z rodzicami

22.10.2020. godz. 16.30 - konsultacje z nauczycielami - ODWOŁANE

19.11.2020 godz. 16.30 - spotkanie z rodzicami

17.12.2020 godz. 16.30 - zmiana  16-17.12.2020 godz. 16.30 - konsultacje online

28.01.2021 godz. 16.30 - spotkanie z rodzicami (podsumowanie nauki w pierwszym półroczu)

25.03.2021 godz. 16.30 - konsultacje z rodzicami - ODWOŁANE

29.04.2021 godz. 16.30 - spotkanie z rodzicami


INFORMACJA - DODATKOWE OGRANICZENIA

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną występującą na obszarze powiatu włocławskiego – rejon został zakwalifikowany do „obszaru czerwonego” Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu wprowadza dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy.

Zarządzenie nr 8/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wieńcu z dnia 19 października 2020 r. w sprawie: wprowadzenia dodatkowych  obowiązków  i ograniczeń w funkcjonowaniu   Szkoły    Podstawowej    im.   Kornela   Makuszyńskiego  w Wieńcu, w związku z objęciem powiatu włocławskiego czerwoną strefą.